Det trilaterale overvågningsprogram (TMAP)

Det trilaterale overvågnings- og moniteringsprogram, eller TMAP, er Vadehavsstaternes fælles overvågningsprogram. Programmet blev igangsat i 1997 (Stade-deklarationen) og spænder over en bred vifte af emner som morfologi, økologiske processer, dyreliv og menneskelige aktiviteter. TMAP dækker hele Vadehavsområdet inklusiv øer og områder på åbent hav.

TMAPs vision er et harmoniseret og effektivt overvågning- og moniteringssprogram, der er baseret på grundig videnskabelig evidens, som assisterer beslutningsprocesserne på alle niveauer, forpligtelserne i forbindelse med den relevante EU-lovgivning og internationale direktiver såvel som verdensarvsstatussen, og som støtter forvaltningen af Vadehavet som ét sammenhængende økosystem.


 

Strategi og målsætninger

TMAP er meget værdifuld for Det Trilaterale Vadehavssamarbejde, da det

  • Leverer et vigtigt og videnskabeligt velfunderet evidensgrundlag til at tage beslutninger og udvikle politikker på alle niveauer
  • Leverer væsentlig, kontekstuel information til at understøtte forvaltningen af Vadehavet som ét sammenhængende økosystem
  • Støtter rapportering med henblik på direktiver og statussen som verdensarv
  • Muliggør integrerede vurderinger, som er en væsentlig forudsætning for anvendelse af økosystem-tilgangen
  • Leverer information om fremskridt i forhold til de trilaterale målsætninger og faciliterer diskussionen om prioriteterne for den kommende periode.

I 2014 vedtog Det Trilaterale Verdenshavssamarbejde en langsigtet strategi i Tønder (DK).


 

Parametre

Programmet kombinerer forskellige tilgange og redskaber til at forvalte, overvåge og vurdere, og det lever op til kravene i den relevante europæiske og internationale lovgivning, som fx EU's vandrammedirektiv (WFD), fugle- og habitatdirektiverne, havstrategirammedirektivet (MSFD) og Verdensarvskonventionen. Kompositionen af TMAPs parametre gennemgås løbende for hele tiden at kunne tage nye udfordringer i betragtning, fx introduktionen af invasive arter, såvel som ny europæisk lovgivning eller justeringer af eksisterende direktiver.


 

Involverede myndigheder

TMAP udføres af nationale og regionale myndigheder, som har ansvaret for overvågningen. De primære partnere er den danske Miljøstyrelse, det hollandske Ministerium for Jordbrug, Natur og Fødevarekvalitet (i samarbejde med Rijkswaterstaat) og Tysklands Ministerium for Miljø, Naturbeskyttelse og Reaktorsikkerhed såvel som statslige ministerier eller miljømyndigheder i Hamborg, Nedersaksen og Slesvig-Holsten og nationalparkernes forvaltninger.

Indenfor Det Trilaterale Vadehavssamarbejde ligger ansvaret for TMAP under arbejdsgruppen Overvågning (TG-MA). Gruppen understøttes af tekniske ekspertgrupper indenfor felterne fugle, databehandling, klitter, marskområder og sæler. Det Fælles Vadehavssekretariat er ansvarlig for den daglige forvaltning af TMAP og koordineringen af de trilaterale grupper.


 

Resultater

Med jævne mellemrum udgiver det Trilaterale Vadehavssamarbejde evalueringsrapporter med titlen Quality Status Report (QSR) for Vadehavet, der indeholder resultater indsamlet via TMAP. QSR beskriver og evaluerer økosystemets tilstand i Vadehavet ved publikationstidspunktet. Den identificerer ændringer i tilstanden og deres mulige årsager, identificerer emner, som kræver opmærksomhed/problemområder og angiver mulige tiltag forhold til en genopretning, herunder hvor effektive tiltagene kan antages at være, og den identificerer vidensmæssige huller. Fra 2017 er QSR blevet fremlagt på onlineplatformen qsr.waddensea-worldheritage.org, som opdateres med jævne mellemrum. Tidligere rapporter kan downloades under "Ressourcer".